اندام کورتی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

اندام کورتی در گوش داخلی حلزون قرار دارد و از سلول‌های پشتیبان و سلول‌های حسی مسئول شنوایی تشکیل شده است. هنگامی که یک موج صوتی سلول های حسی مو را تحریک می کند، آنها یک سیگنال الکتریکی را در نورون پایین دست ایجاد می کنند که از طریق عصب شنوایی به مغز می رسد. بیماری هایی که می توانند… اندام کورتی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

مسیر شنوایی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

مسیر شنوایی متشکل از الیاف حساس جسمی است که تکانه های ثبت شده را از اندام کورتی به قشر شنوایی اولیه و ثانویه مخ منتقل می کند. اولین لحظه از مسیر شنوایی سلول های حسی حس شنوایی هستند که صدا را به تکانه های الکتریکی تبدیل می کنند. کاهش شنوایی ممکن است به دلیل اختلال در هدایت در… مسیر شنوایی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

حلزون شنوایی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

برای اینکه ما صداها را بشنویم ، تعامل دقیق مناطق مختلف گوش داخلی ضروری است. در این فرایند ، حلزون گوش نقطه انتقال به مغز است. حلزون گوش چیست؟ حلزون حلزون شنوایی واقعی گوش داخلی است. از حسی مخصوص موها تشکیل شده است… حلزون شنوایی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها