ناتوانی شغلی

یک تصادف، فرسودگی یا مشکلات مزمن کمر، هیچ کس از مشکلات سلامتی مصون نیست. طبق آمار بیمه بازنشستگی آلمان، «از هر چهار کارمند یک نفر به دلایل بهداشتی باید کار خود را پیش از موعد یا به طور کامل از زندگی کاری بازنشسته کند». علاوه بر نگرانی های بهداشتی، اغلب این سوال مطرح می شود که چگونه می توان جبران کرد… ناتوانی شغلی