عملکرد | عضله دلتا

عملکرد عضله دلتوئید (Musculus deltoideus) از طریق قسمت میانی که از تیغه شانه بیرون می آید ، مهمترین بلند کننده بازو می شود. ماهیچه دلتوئید به بازو اجازه می دهد در همه جهات (ابعاد) حرکت کند. قسمت تیغه کلیدی (pars clavicularis): قسمت سقف شانه (pars acromialis): قسمت عقب (pars spinalis): اطلاعات مربوط به تمام اشکال حرکت می تواند… عملکرد | عضله دلتا

درمان | عضله دلتا

درمان برای درمان یک سویه ، می توان از قانون به اصطلاح PECH (مکث ، یخ ، فشرده سازی ، ارتفاع) استفاده کرد. این به کاهش تورم کمک می کند. هرچه سرمایش سریعتر باشد ، تأثیر آن بیشتر می شود. این روش های درمانی باعث کاهش جریان خون در بافت ماهیچه ای و در نتیجه نشت آب (تشکیل ادم ، تورم) می شود. اگر زیر بغل… درمان | عضله دلتا

عضله دلتا

مترادف لاتین: M. deltoideus شانه یک عضله بزرگ و سه طرفه با ضخامت حدود 2 سانتی متر تشکیل می دهد. شکل ماهیچه دلتوئید شبیه به شکل دلتا وارونه یونانی است که نام خود را بر آن گذاشته است. ماهیچه از سه قسمت تشکیل شده است: دلتوئید قدامی از ترقوه ، قسمت میانی و خلفی از… عضله دلتا