منطقه Brocas: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

ناحیه بروکا یک واحد عملکردی آناتومیکی مغز انسان است. حتی کوچکترین ضایعات این ناحیه قشر مغز منجر به نقایص عملکردی قابل اندازه گیری یا نقص شناختی می شود. منطقه بروکا چیست؟ منطقه بروکا به نام یک انسان شناس و جراح مغز و اعصاب فرانسوی نامگذاری شد. پل بروکا در سال 1824 به دنیا آمد و در سال 1880 در پاریس درگذشت. منطقه Brocas: ساختار ، عملکرد و بیماری ها