Neurexan برای بی قراری

این ماده فعال در Neurexan است. آماده سازی حاوی ترکیبی از مواد دارویی هومیوپاتی است. در هومیوپاتی، فرض بر این است که رقیق شدن (تقویت) شدید موادی که در واقع باعث شکایت می شوند توسط مکانیسم های خود بدن فعال می شود که با مشکل سلامتی مبارزه می کند. مجموعه مواد موثره Neurexan مخلوطی از گل شور است… Neurexan برای بی قراری