گردن استخوان ران

تعریف گردن استخوان ران قسمتی از استخوان ران است (Os femoris، femur). استخوان ران را می توان به چهار قسمت تقسیم کرد. بعد از سر استخوان ران (caput femoris) گردن استخوان ران (collum femoris) قرار می گیرد. این سرانجام در ناحیه استخوان ران (corpus femoris) ادغام می شود. در نهایت ، استخوان ران دارای دو برجستگی استخوانی (کندیل فموریس) در سطح زانو است ،… گردن استخوان ران

عضلات گردن استخوان ران | گردن استخوان ران

عضلات گردن استخوان ران شکستگی های گردن ران شکستگی هایی در ناحیه گردن استخوان ران (collum femoris) هستند و بین سر استخوان ران (caput femoris) و تروکانتر (برآمدگی های استخوان در هنگام انتقال به ساق ران) قرار دارند. به شکستگی ها به گردن استخوان ران داخلی و خارجی کپسول تقسیم می شوند… عضلات گردن استخوان ران | گردن استخوان ران