معاینه تیغه بینی | تیغه بینی

بررسی تیغه بینی از آنجایی که تیغه بینی در حال حاضر تا حدی از بیرون قابل مشاهده است ، یک بازرسی خارجی می تواند موقعیت مورب ، قوز ، سوراخ یا حتی عفونت های دور افتاده را آشکار کرده و در نتیجه سرنخ هایی را برای مشکل موجود ارائه دهد. به عنوان یک قاعده ، پس از آن یک معاینه با استفاده از یک اسپکولوم دنبال می شود. اینجا … معاینه تیغه بینی | تیغه بینی

تیغه بینی

مترادف کلمات بینی ، تیغه بینی آناتومی تیغه بینی حفره های اصلی بینی را به دو طرف چپ و راست تقسیم می کند. بنابراین تیغه بینی مرز مرکزی سوراخ های بینی (نارس) را تشکیل می دهد. تیغه بینی شکل ظاهری بینی را با استخوانی خلفی (استفراغ کننده و lamina perpendicularis ossis ethmoidalis) تشکیل می دهد ،… تیغه بینی