حفره بینی

مقدمه حفره های بینی جزو مجاری هوایی فوقانی رساننده هوا محسوب می شوند. توسط ساختارهای استخوانی و غضروفی تشکیل می شود. علاوه بر عملکرد تنفسی، برای دفاع ضد باکتریایی، تشکیل گفتار و عملکرد بویایی نیز مرتبط است. با ساختارهای مختلفی در ناحیه جمجمه همراه است. حفره بینی از طریق دو سوراخ بینی به صورت شکمی (قدامی) باز می شود. حفره بینی

بافت شناسی | حفره بینی

بافت شناسی حفره بینی را می توان از نظر بافت شناسی (میکروسکوپی) به سه قسمت تقسیم کرد: قسمت اول اپیتلیوم تنفسی است. این اپیتلیوم چند ردیفی و بسیار منشوری دستگاه تنفسی است که با سلول های جام و مژک ها (سینچونا) پوشیده شده است. Kinozilien برآمدگی های سلولی هستند که متحرک هستند و بنابراین اطمینان حاصل می کنند که اجسام خارجی و کثیفی… بافت شناسی | حفره بینی