دندان های مولار: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

دندان های آسیاب بخش مهمی از دندان های انسان را تشکیل می دهند. آنها به دو دسته مولرهای قدامی و خلفی تقسیم می شوند. دندان های آسیاب چیست؟ علاوه بر دندان های دندانی و نیش، دندان های آسیاب نیز بخشی از دندان هستند. به آنها دندان خلفی نیز می گویند و به دو گروه تقسیم می شوند. اینها پرمولرها یا مولرهای قدامی (Dentes praemolares) هستند… دندان های مولار: ساختار ، عملکرد و بیماری ها