شريان فك بالا: ساختار ، عملكرد و بيماري ها

شریان فک بالا جفت شده نشان دهنده ادامه طبیعی شریان کاروتید خارجی از محل اتصال شریان سطحی زمانی است. شریان فک بالا را می توان به سه قسمت تقسیم کرد و در ناحیه پایانی خود با سایر عروق شریانی که از شریان صورت سرچشمه می گیرد ، ارتباط برقرار کرد. وظیفه آن تأمین بخشی از… شريان فك بالا: ساختار ، عملكرد و بيماري ها

عروق پالاتین صعودی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

شریان پالاتین صعودی از شریان صورت منشعب می شود. وظیفه آن تأمین خون اکسیژن دار به لوزه پالاتین (tonsilla palatina) و همچنین کام نرم (pallatum molle) و غدد پالاتین (glandulae palatinae) است. شریان پالاتین صعودی چیست؟ شریان پالاتین صعودی شاخه ای از شریان صورت است. این … عروق پالاتین صعودی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

شریان پالاتین نزولی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

شریان پالاتین نزولی (شریان پالاتال نزولی) یک امتداد نازک از شریان فک بالا (شریان فک بالا) است. از طرف دیگر ، این شریان به داخل شریان کاروتید خارجی (شریان کاروتید خارجی) باز می شود که مستقیماً به حفره دهان متصل است. شریان کاروتید خارجی از شریان کاروتید مشترک (شریان کاروتید) و… شریان پالاتین نزولی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

شریان صورت: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

شریان صورت جفت شده به عنوان سومین شاخه اصلی شریان کاروتید خارجی ظاهر می شود و بخشهای بزرگی از ساختارهای سطحی صورت ، از جمله بینی ، لب ها و زبان را تأمین می کند. شریان صورت یک مسیر پیچیده و پیچیده را طی می کند و چندین شاخه را برای تأمین خون اکسیژن دار از ناحیه ریوی در کل ناحیه نمایش می دهد ... شریان صورت: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

Fossa Pterygopalatina: ساختار ، عملکرد و بیماریها

حفره پتریگوپالاتین یک فرورفتگی در جمجمه انسان است. بین استخوان اسفنوئید و فک بالا قرار دارد. متناوباً به آن حفره كام بال گفته مي شود. حفره پتریگوپالاتین چیست؟ حفره پتریگوپالاتین بخشی از جمجمه انسان است. این برآمدگی یا فرورفتگی در استخوان جمجمه است. … Fossa Pterygopalatina: ساختار ، عملکرد و بیماریها