تایید دارو: تمام مراحل تا راه اندازی بازار

جست‌وجوی «هدف» حتی قبل از اینکه آزمایش‌هایی با مواد جدید انجام شود، محققان در نظر می‌گیرند که ماده مورد نظر چه خواصی دارد یا چه واکنشی باید در بدن ایجاد کند. این می تواند به عنوان مثال، کاهش فشار خون، مسدود شدن یک ماده پیام رسان خاص یا انتشار … تایید دارو: تمام مراحل تا راه اندازی بازار