آب مقطر

تعریف آب مقطر ، آب معمولی است که در اثر فرآیند شیمیایی تقطیر از ناخالصی ها ، به ویژه یون ها ، آزاد شده است. آب مقطر را می توان از آب چشمه ، آب لوله کشی یا آب تصفیه شده قبلی تولید کرد. آب معمولی همچنین حاوی مقداری نمک ، به اصطلاح "آنن یا کاتیون" ، و همچنین عناصر کمیاب ، میکروارگانیسم ها و مولکول های آلی است. … آب مقطر

مقدار PH آب مقطر | آب مقطر

مقدار PH آب مقطر آب مقطر همچنین با نام "Aqua pH5" شناخته می شود. مقدار pH مایع نشان می دهد که ماده موجود چقدر اسیدی یا اساسی است. مقیاس بین 0 تا 14 متغیر است ، جایی که 7 یک راه حل خنثی را توصیف می کند. اعداد کوچکتر نشان می دهد که مایع حاوی اسید بیشتری نسبت به بازها است. هرچه نزدیک تر… مقدار PH آب مقطر | آب مقطر