مثلث تعلیمی برای تدریس موفق

مثلث تعلیمی چیست؟ مثلث تعلیمی رابطه بین معلم (معلم) ، زبان آموز (دانش آموز) و شیء یادگیری (مطالب آموزشی) را در نمودار قابل درک می کند. مثلثی با سه ضلع مساوی به این منظور عمل می کند. در گوشه ای معلم نوشته شده است ، گوشه بعدی یادگیرنده و در آخرین… مثلث تعلیمی برای تدریس موفق