استرنوم: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

جناغ در مرکز سینه قرار دارد و یک استخوان صاف و شمشیری شکل است. به سازه های واقع شده در پشت جناغ عقب گرد و سازه های واقع در کنار آن پاراسترنال گفته می شود. استخوان به ترتیب شامل دسته (manubrium sterni) ، بدن (corpus sterni) و فرآیند شمشیر (processus xiphoideus) است. چیست … استرنوم: ساختار ، عملکرد و بیماری ها