نیش زدن نیرو: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

به نظر می رسد امروزه نیروی گزنده انسان تقریباً زنانه است. اگر نگاهی به عادات غذایی مدرن بیندازیم که با این وجود ظاهراً با عادت های گذشته مخالف هستند ، حداقل می توان چنین فرض کرد. به عنوان مثال ، در بین انسانهای اولیه ، پارانتروپوس وجود داشت که استخوان گونه های آن چهار برابر بزرگتر از استخوان گونه های… نیش زدن نیرو: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها