تشخیص: عملکرد ، وظیفه و بیماری ها

اولین فرایند ادراک ، احساس در سلولهای حسی ساختارهای ادراکی است. برای تشخیص درک ، مقایسه ای در مغز بین محرک های فعلی و محرک های حافظه ادراکی انجام می شود. فقط این تطبیق ، انسان را قادر به تفسیر می کند. تشخیص چیست؟ به رسمیت شناخته شدن در… تشخیص: عملکرد ، وظیفه و بیماری ها

واگرایی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

واگرایی مداری از سیستم عصبی مرکزی است که با دقت ادراک مرتبط است. هر گیرنده به طور واگرا به سلول های عصبی در سطوح بالاتر متصل می شود و در همان زمان به طور همگرا به نورون های سطوح پایین تر متصل می شود. اختلال در اصل واگرایی - همگرایی می تواند پس از آسیب عصبی رخ دهد. واگرایی چیست؟ هر نورون… واگرایی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها