سرخرگ قفسه سینه داخلی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

شریان توراسیک داخلی شاخه کوچکتری از شریان ساب کلاوین است که خون اکسیژن دار را به حفره قفسه سینه می رساند. رگ شریانی به عنوان پیوند در روش هایی مانند بای پس کرونر نقش دارد. ارتباط پاتولوژیک شریان مانند همه شریان های دیگر، به عنوان مثال، در زمینه تصلب شرایین است. داخلی چیست… سرخرگ قفسه سینه داخلی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها