اتصال هیدروژن: عملکرد ، وظیفه و بیماری ها

پیوند هیدروژنی یک فعل و انفعال بین مولکول ها است که شبیه به فعل و انفعالات Van der Waals است و در بدن انسان رخ می دهد. این پیوند در درجه اول در زمینه پیوندهای پپتیدی و زنجیره اسیدهای آمینه در پروتئین ها نقش دارد. بدون توانایی پیوند هیدروژنی ، یک موجود زنده زنده نیست زیرا فاقد اسیدهای آمینه حیاتی است. چیست … اتصال هیدروژن: عملکرد ، وظیفه و بیماری ها