مفهوم درمان فعال برای درد مزمن گردن

به جای درمان غیرفعال بافت دردناک (مفاصل، عضلات، بافت همبند)، مسیر باید تقویت فعال، تحرک و تمرین هماهنگی عضلات و همچنین بهبود آمادگی جسمانی عمومی باشد. در موارد درد شدید و ترس از حرکت، توصیه می شود بیمار را قادر به انجام فعالیت… مفهوم درمان فعال برای درد مزمن گردن