ویروس های DNA: عفونت ، انتقال و بیماری ها

دنیا پر از ویروسه با برخی از آنها می توان با موفقیت مبارزه کرد، در حالی که برخی دیگر باعث بیماری های جدی می شوند. متن زیر توضیح خواهد داد که چرا چنین است. ویروس های DNA ویروس هایی هستند که ژنوم آنها از DNA (ماده ژنتیکی) تشکیل شده است. ویروس های DNA چیست؟ ویروس به طور کلی یک ناقل عفونت است که از یک رشته ژنتیکی تشکیل شده است… ویروس های DNA: عفونت ، انتقال و بیماری ها