چگونه می توان به خوبی از بخش سزارین بهبود یافت

تقریباً از هر سه نوزاد در آلمان یک نوزاد با سزارین متولد می شود. در گذشته، برای مادران عادی بود که برای بهبودی حدود شش تا هشت هفته پس از زایمان، آن را راحت می کردند. حتی اگر همیشه بعد از زایمان طبیعی این کار ضروری نباشد، این دوره استراحت بعد از… چگونه می توان به خوبی از بخش سزارین بهبود یافت