بازو: ساختار ، عملکرد و بیماریها

بازوی انسان اندام فوقانی نیز نامیده می شود. این به عنوان یک ابزار چنگ زدن عمل می کند و از طریق حرکات متعادل به راه رفتن راست کمک می کند. بازو چیست؟ بازو به قسمت فوقانی بازو ، ساعد و دست تقسیم می شود. دارای بیشترین دامنه حرکتی از هر قسمت از بدن است. بازو و دست… بازو: ساختار ، عملکرد و بیماریها

استخوان مچ دست: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

استخوان های کارپال بین استخوان های ساعد و متاکارپال قرار دارند. آنها یک اتصال مفصلی ایجاد می کنند و به ثبات و تحرک دست کمک می کنند. در هر دست هشت استخوان کارپال وجود دارد. استخوان های کارپال چیست؟ استخوان های کارپال (ossa carpi یا ossa carpalia) ارتباط بین استخوان های ساعد و … استخوان مچ دست: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

دست ها: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

دستها اعضای چنگال انسان هستند. در اندام فوقانی قرار دارد و به اصطلاح گرفتن موچین را از طریق انگشت شست امکان پذیر می کند. همچنین دست یکی از مهمترین اعضای بدن است. دستها چیست؟ دستها اندام های چسبنده اندام فوقانی هستند. هم انسان و هم برخی نخستی ها دارای… دست ها: ساختار ، عملکرد و بیماری ها