فوریت مدفوع: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

میل به اجابت مزاج توسط گیرنده های مکانیکی در دیواره روده ایجاد می شود که با افزایش سطح راست روده، افزایش تنش را ثبت می کند. گیرنده ها اطلاعات را از طریق نخاع به سیستم عصبی مرکزی می فرستند و در آنجا به هوشیاری منتقل می شوند. بواسیر اغلب باعث میل مداوم برای اجابت مزاج می شود. چیست … فوریت مدفوع: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

رفلکس معده: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

رفلکس معده یک واکنش محرک روده بزرگ است که زمانی رخ می دهد که معده تحریک شود. رفلکس معده باعث انقباض روده بزرگ و پیشروی محتویات کولون به سمت راست روده می شود. رفلکس معده چیست؟ رفلکس معده یک واکنش محرک روده بزرگ است که زمانی رخ می دهد که… رفلکس معده: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها