فلوبندازول

محصولات فلوبندازول به صورت خمیر ، پیش مخلوط دارویی و قرص های جویدنی برای حیوانات در دسترس است. این دارو از سال 1984 در بسیاری از کشورها تأیید شده است. داروهای انسانی در حال حاضر ثبت نشده است. ساختار و خواص فلوبندازول (C16H12FN3O3 ، Mr = 313.3 g/mol) یک مشتق بنزیمیدازول فلورینه است. این یک پودر سفید است که عملاً در آب نامحلول است… فلوبندازول