فلورفنیکل

محصولات فلورفنیکول به صورت تجاری به عنوان محلول تزریقی برای حیوانات موجود است. از سال 1996 در بسیاری از کشورها تایید شده است. ساختار و خواص فلورفنیکول (C12H14Cl2FNO4S، Mr = 358.2 گرم در مول) از نظر ساختاری نزدیک به کلرامفنیکل است. افکت فلورفنیکول (ATCvet QJ01BA90) دارای خواص باکتریواستاتیک است. اثرات ناشی از مهار سنتز پروتئین باکتریایی است. نشانه هایی برای… فلورفنیکل