متابولیسم First-Pass

تأثیر اولین مجرای کبدی برای این که یک دارو دارویی که به صورت خوراکی تجویز می شود ، اثرات خود را در محل عمل اعمال کند ، معمولاً باید وارد گردش خون سیستمیک شود. برای انجام این کار ، باید از دیواره روده ، کبد و بخشی از سیستم گردش خون عبور کند. با وجود جذب کامل در روده ، فراهمی زیستی… متابولیسم First-Pass