فینگلیمود

محصولات و تأیید Fingolimod به صورت تجاری در قالب کپسول (Gilenya) موجود است و از سال 2011 در بسیاری از کشورها تأیید شده است. اولین محصولات عمومی در سال 2020 ثبت شد و در سال 2021 وارد بازار شد. Fingolimod اولین داروی خاص اسکلروزیس چندگانه بود که به صورت خوراکی تجویز شد ، به جای تزریق زیر جلدی یا تزریقی. که در … فینگلیمود