انحرافات کروموزومی: علل ، علائم و درمان

انحرافات کروموزومی با تغییرات عددی یا ساختاری کروموزوم ها مشخص می شود. اینها نقص ژنتیکی هستند که با آزمایش کروموزوم قابل مشاهده هستند و بر چندین ژن تأثیر می گذارند. به دلیل تغییرات ژنتیکی قابل توجه ، بسیاری از انحرافات کروموزومی با زندگی سازگار نیستند. انحرافات کروموزومی چیست؟ انحرافات کروموزومی تغییرات ژنتیکی هستند که طیف وسیعی از… انحرافات کروموزومی: علل ، علائم و درمان