مرحله اخراج: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

مرحله اخراج، که تا حدودی نامحسوس نامیده می شود، آخرین مرحله تولد است. نوزاد از طریق کانال زایمان به وسیله انقباضات فشار قوی از رحم خارج می شود و پس از آن زایمان پس از تولد به پایان می رسد. مرحله اخراج چیست؟ مرحله اخراج عبارت است از… مرحله اخراج: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها