افزایش طول: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

تحرک مفاصل به وضعیت تمرین و توانایی کشش انواع مختلف بافت بستگی دارد. ورزش و فعالیت های حرکتی روزمره به طور قابل توجهی تحت تأثیر این امر قرار دارند. توانایی کشش چیست؟ تحرک مفاصل به وضعیت تمرین و توانایی کشش انواع مختلف بافت بستگی دارد. … افزایش طول: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها