پراکندگی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

تجزیه یکی از اصلی ترین فرآیندها در ارگانیسم هر موجود تنفسی است. حفظ و عملکرد سالم کل متابولیسم، سیستم قلبی عروقی و سیستم عصبی مرکزی را تضمین می کند. با این حال، این اهمیت منجر به وجود بسیاری از پیامدها و علائم جدی بیماری در صورت اختلال در روند … پراکندگی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها