تخلیه در بارداری

هنگامی که زنان باردار هستند ، به هرگونه تغییر در بدن توجه می کنند. سپس افزایش ترشحات در حال حاضر برای ناراحتی زنان کافی است. ترس از عوارض زنان باردار را بیشتر نگران می کند. با این حال ، حتی ترشحات سنگین معمولاً در دوران بارداری کاملاً طبیعی است و برای مادر و کودک بی ضرر است. با این حال ، در صورت بروز شکایات اضافی یا ترخیص… تخلیه در بارداری