دیوپترها و دور بینی ها

چشم اگر دور بینایی داشته باشد دیگر قادر به تمرکز بر روی اشیاء نزدیک و در نتیجه تشخیص آنها به روشنی نیست. دوربینی یک نقص بینایی است که اغلب به دلیل کوتاه بودن بیش از حد کره چشم ایجاد می شود ، به طوری که تصویر واضح فقط در پشت شبکیه ایجاد می شود. … دیوپترها و دور بینی ها