فوبیای دندان در کودکان

فوبیا به یک اختلال اضطرابی یا پاسخ ترس قوی به اشیا ، موقعیت ها یا افراد اشاره می کند بدون اینکه دلیل عینی برای آن وجود داشته باشد. بدن و ذهن هشدار داده و نسبت به عوامل ایجاد کننده ترس که از خون ، ارتفاع ، فضاهای محصور گرفته تا شلوغی یا تاریکی متغیر است واکنش متفاوتی نشان می دهند. ترس از پزشکان و… فوبیای دندان در کودکان