شکستگی Dens: علل ، علائم و درمان

چاله ها قسمتی از محور هستند ، دومین مهره گردنی. این شامل یک بدن با قوس های مهره ای و فرایندهای عرضی و یک فرآیند استخوانی به نام ستون فقرات یا دندان (دان) است. در شکستگی (شکستگی استخوان) محور ، چاله ها بیشتر درگیر هستند ، به همین دلیل است که این نوع استخوان… شکستگی Dens: علل ، علائم و درمان

شکستگی ستون فقرات گردنی: علل ، علائم و درمان

با شکستگی ستون فقرات گردنی یا شکستگی ستون فقرات گردنی، حرفه پزشکی شکستگی کامل یا جزئی مهره ستون فقرات گردنی را درک می کند. در زبان محاوره ای، شکستگی مهره های گردنی اغلب به عنوان شکستگی گردن شناخته می شود. اگر نخاع ستون فقرات گردنی نیز تحت تأثیر قرار گیرد، این آسیب خطر پاراپلژی را به همراه دارد. رفتار … شکستگی ستون فقرات گردنی: علل ، علائم و درمان