امید به زندگی در کولیت اولسراتیو

مقدمه کولیت اولسراتیو یکی از بیماری های التهابی مزمن روده است. همانطور که از نام آن پیداست، این بیماری سیر مزمن دارد. این بدان معنی است که اکثر مبتلایان را در طول زندگی آنها همراهی می کند. در مورد بیماری های مزمن، بسیاری از بیماران با این سوال مواجه می شوند که آیا این بیماری بر امید به زندگی تأثیر دارد یا خیر؟ امید به زندگی در کولیت اولسراتیو

این درمان چه تاثیری در امید به زندگی دارد؟ | امید به زندگی در کولیت اولسراتیو

درمان چه تأثیری بر امید به زندگی دارد؟ درمان کولیت اولسراتیو به طور قابل توجهی بر فعالیت بیماری تأثیر می گذارد. بدون درمان، کولیت در اکثر موارد بسیار تهاجمی تر از درمان است. دارودرمانی حتی می تواند در نسبت معینی از بیماران به بهبودی برسد، یعنی بیماری به طور کامل متوقف شود. با این حال، این بیماری… این درمان چه تاثیری در امید به زندگی دارد؟ | امید به زندگی در کولیت اولسراتیو