دکورتین

مقدمه دارویی که با نام تجاری "Decortin®" شناخته می شود حاوی ماده فعال پردنیزولون است. بنابراین دکورتین یک گلوکوکورتیکوئید مصنوعی است ، یعنی هورمونی که در بدن انسان در واقع در قشر آدرنال تولید می شود. گلوکوکورتیکوئیدها به نوبه خود به گروه هورمون های استروئیدی تعلق دارند. تولید آنها بر اساس یک مولکول کلسترول ،… دکورتین