سیتوکین ها: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

اصطلاح سیتوکین ها شامل گروه بسیار متمایزی از پپتیدها و پروتئین ها است که به عنوان پیام رسان برای تأثیر قابل ملاحظه ای بر پاسخ های ایمنی سلول های سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی عمل می کنند. سایتوکاین ها شامل اینترلوکین ها ، اینترفرون ها ، عوامل نکروز تومور و سایر پلی پپتیدها یا پروتئین ها هستند. سایتوکاین ها عمدتاً اما نه منحصراً توسط سلول های سیستم ایمنی تولید می شوند… سیتوکین ها: ساختار ، عملکرد و بیماری ها