سیستوگرافی: درمان ، اثرات و خطرات

هنگامی که علائم دستگاه ادراری وجود دارد، ممکن است لازم باشد به مثانه و همچنین دستگاه ادراری نگاه کنید. سیستوگرافی نمایی از این اندام های داخلی را ارائه می دهد. سیستوگرافی چیست؟ اگر علائم مجاری ادراری دارید، ممکن است لازم باشد به مثانه و همچنین مجاری ادرار نگاه کنید. … سیستوگرافی: درمان ، اثرات و خطرات