سیستوسل: علل ، علائم و درمان

سیستوسل پرولاپس مثانه است. در این حالت ، مثانه به طرف دیواره قدامی واژن برجسته می شود. سیستوسل چیست؟ سیستوسل زمانی رخ می دهد که مثانه یک زن به داخل واژن برآمده است. دلیل این امر کف لگن ناکافی است که در آن معمولاً ارتباطی با واژن وجود دارد ... سیستوسل: علل ، علائم و درمان