هزینه زمان کولونوسکوپی

مترادف کولونوسکوپی مقدمه طول مدت کولونوسکوپی، مانند هر معاینه دیگری، بسته به نوع و هدف عمل، در معرض تغییرات فردی شدید است. انحراف مدت کولونوسکوپی از مقادیر استاندارد یا بهتر بگوییم مقادیر تجربه به معنای نتیجه بد نیست، بلکه می تواند نتیجه تلاش بیشتر باشد. هزینه زمان کولونوسکوپی