سیستم تحلیل رفتاری شناختی روان درمانی: درمان ، تأثیرات و خطرات

سیستم تحلیل رفتاری شناختی روان درمانی، از این پس CBASP، یک روش درمانی روان درمانی برای افسردگی مزمن است. این رویکرد که مبتنی بر رویه‌های روان‌شناختی مختلف است را می‌توان در روان‌شناس آمریکایی جیمز پی مک‌کالو جستجو کرد. توسعه CBASP در دهه 1980 آغاز شد. از حدود سال 2005 در حالت بالغ بوده است. سیستم تحلیل رفتاری شناختی روان درمانی: درمان ، تأثیرات و خطرات