سندرم کلوتون: علل ، علائم و درمان

سندرم کلاتون تورم دو طرفه مفاصل بزرگ به دلیل احتباس آب را توصیف می کند. در این زمینه، این یک عواقب عمدتاً بدون درد سیفلیس مادرزادی است که شامل هیچ محدودیت اضافی برای بیمار نمی شود. هم در تشخیص و هم در درمان، تشخیص و درمان سیفلیس اولیه است و خود سندرم کلوتون نقش ثانویه دارد. … سندرم کلوتون: علل ، علائم و درمان