ریتمیک شبانه روزی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

ریتمیک شبانه روزی توانایی جهت گیری به زمان در استقلال نسبی از عوامل تأثیرگذار خارجی است. این توانایی برای عملکردهای بدن مانند ترشح هورمون یا فشار خون بسیار مهم است. تغییرات ناگهانی منطقه زمانی ساعت را از تعادل خارج می کند و در جت لگ آشکار می شود. ریتمیک شبانه روزی چیست؟ ریتم شبانه روزی توانایی جهت گیری… ریتمیک شبانه روزی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها