علائم نارسایی کلیه

اطلاعات کلی در نارسایی حاد و مزمن کلیه ، تصویر بالینی به طور قابل توجهی بسته به علت و در نتیجه سیر نارسایی کلیه ، به ویژه در ابتدای بیماری متفاوت است. نارسایی حاد کلیه منجر به بروز ناگهانی علائم غیر اختصاصی می شود. بیماران سریعتر از قبل خسته می شوند و مشکلات تمرکز و حالت تهوع می توانند… علائم نارسایی کلیه