کندروودیپلازی Punctata از نوع ریزوملیک: علل ، علائم و درمان

Chondrodyplasia punctata از نوع ریزوملیک یکی از ناهنجاری های مادرزادی است. این اختلال با کوتاهی قد چشمگیر مشخص می شود. امید به زندگی بیمار در این بیماری به شدت کوتاه می شود. کندروودیپلازی پانکتاتا از نوع ریزوملیک چیست؟ سندرم Chondrodyplasia punctata گروهی از بیماری های مختلف است. همه زیرگروهها بیماریهای ژنتیکی با ویژگی… کندروودیپلازی Punctata از نوع ریزوملیک: علل ، علائم و درمان