اسید کولیک: ساختار ، عملکرد و بیماریها

اسید چولیک یک اسید صفراوی اولیه است که در هضم چربی نقش دارد. لیپیدها را به شکل امولسیون تثبیت می کند و آنها را در برابر لیپازها آسیب پذیر می کند. در مورد کمبود اسید چولیک ، هضم چربی مختل می شود ، که در تغییر قوام مدفوع بیشتر مشهود است. اسید چولیک چیست؟ اسید چولیک یکی از… اسید کولیک: ساختار ، عملکرد و بیماریها

اسیدهای صفراوی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

اسیدهای صفراوی استروئیدهای درون زا از کبد هستند که اثر امولسیون کنندگی روی لیپیدها در هضم چربی دارند. اسیدهای صفراوی تا حد زیادی در روده به کبد بازجذب می شوند. اگر این بازجذب، به عنوان مثال، در اثر التهاب مختل شود، سندرم اسیدوز صفراوی ایجاد می شود. اسیدهای صفراوی چیست؟ اسیدهای صفراوی استروئیدهای درون زا هستند که غیرقابل جایگزینی… اسیدهای صفراوی: ساختار ، عملکرد و بیماری ها