استرهای کلسترول: عملکرد و بیماری ها

استرهای کلسترول مولکول های کلسترولی هستند که با اسیدهای چرب استری شده اند. آنها نوعی انتقال کلسترول را نشان می دهند که در 75 درصد خون یافت می شود. کلسترول استری شده راحت تر از کلسترول غیر استری شده در کبد تجزیه می شود. استر کلسترول چیست؟ کلسترول استر یک مولکول کلسترول استری شده با اسیدهای چرب است. کلسترول … استرهای کلسترول: عملکرد و بیماری ها