حجم خون مغزی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

حجم خون مغزی حجم خون در جمجمه است که اکسیژن و مواد مغذی را برای مغز و مننژها تامین می کند. حجم خون مغزی با جریان خون مغزی ارتباط تنگاتنگی دارد. تغییرات شدید در حجم خون می تواند فشار داخل جمجمه را افزایش داده یا منجر به عدم تامین اکسیژن کافی شود. حجم خون مغزی چقدر است؟ خون مغزی… حجم خون مغزی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها