سیمان زایی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

در طول سیمان زایی، سیمان ریشه ریشه دندان تشکیل می شود. سمنتوم ریشه بخشی از پریودنتیم است و به آن در قرار دادن دندان در حفره دندان کمک می کند. هم فیبروبلاست ها و هم سمنتوبلاست ها در سیمان زایی نقش دارند. سیمان زایی چیست؟ سیمان زایی تشکیل سمنتوم ریشه ریشه دندان است. سیمان زایی توصیف می کند… سیمان زایی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها